Μεττα Συττα
con alphabeto greco

https://j-theravada.com/world/sutta/sutta-06/
â ᾱ ᾱ ᾱ α= U+1fb1 a= \=a ; î ῑ ῑ ῑ U+1fd1 ι= \=i ; û ῡ ῡ U+1fe1 υ= u= \=u ; y η [j] ; ῾ U+1FFE ῾ ;
bh β` β` β` ; v βˇ ; y η [j] ; j ζ° ζ̡ [dzj] ; c τ° τ̡ τ̧ tsh [tj] ; ṭ t. .t τ̣ τ̣ .τ τ̢ ; ñ ν̃ ν̃ ν° νʼ ν' γν ; h χ̇ χ̇ χ` ;

1
Καραν̣ῑηαμ ατθακυσαλενα ηαν ταμ̣ σανταμ̣ παδαμ̣ αβ`ισαμετ°τ°α ;
Σακκο υζ°ῡ τ°α σῡζ°ῡ τ°α συvατ°ο τ°'ασσα μυδυ ανατιμᾱνᾱ .

2
Σαντυσσακο τ°α συβ`αρο τ°α αππακιτ°τ°ο τ°α σαλλαχ̇υκαβˇυττι
σαντινδριηο τ°α νιπακο τ°α αππαγαββ`ο κυλεσυ ανανυγιδδ`ο .

3
Να τ°α χυδδαμ̣ σᾱμαcαρε κιν̃τ°ι ηενα βˇιν̃ν̃ῡ παρε υπαβˇαδεηηυμ ;
συχινο βˇα χεμινο χ̇οντυ σαββε σαττᾱ β`αβˇαντυ συχιταττᾱ .

4
Ηε κετ°ι πᾱν̣αβ`ῡτ'ατθι τασᾱ βˇα θᾱvαρᾱ βˇᾱ αναvασεσᾱ;
δῑγ`ᾱ βˇᾱ ηε μαχ̇αντᾱ βˇᾱ μαζ°ζ°χ̇ιμᾱ ρασσακᾱ αν̣υκα_θῡλᾱ.

5
Διτ̣θ.ᾱ βˇᾱ ηε βˇᾱ αδδιττᾱ ηε τ°α δῡρε βˇασαντι αvιδῡρε ;
β`ῡτᾱ βˇᾱ σαμβ`αβˇεσῑ βˇᾱ σαββε σαττᾱ β`αβˇαντυ συχι-ταττᾱ.

6
Να παρο παρα&mu. νικυββεθα νᾱτιμαν̃ν̃εθα κατθατ°ιναμ̣ καν̃τ°ι ;
βˇηᾱροσανᾱ πατ̣ιγ`ασαν̃ν̃ᾱ νᾱν̃ν̃αμαν̃ν̃ασσα δυκχαμ ιτ°τ°`εηηα .

7
Μᾱτᾱ ηαθᾱ νιηαμ̣ πυτταμ̣ ᾱηυσᾱ εκαπυτταμα νυρακχε ;
εβˇαμ πι σαββαβ`ῡτεσυ μᾱνασαμ β`ᾱβˇαηε απαριμᾱν̣αμ̣ .

8
Μετταν̃ τ°α σαββαλοκασμιμ̣ μνασαμ β`ᾱβˇ αηε απαριμᾱν̣αμ̣ ;
υδδ`αμ̣ αδ`ο τ°α τιριηαν̃ τ°α ασαμβαδ`αμ̣ αβˇ εραμ̣ ασαπατταμ̣

9
Τιτ̣θ.αμ̣ τ°αραμ̣ νισιννο βˇᾱ σαηᾱνο βˇᾱ ηᾱβˇατ'ασσα βˇιγαταμιδδ`ο ;
εταμ̣ σατιμ̣ αδ`ιτ̣θ.εηηα βραχ̇μαμ εταμ̣ βˇιχ̇ᾱραμ̣ ιδ`αμ ᾱχ̇υ.

10
Διτ̣θ.ιν̃ τ°α ανυπαγαμμα σῑλαβˇᾱ δασσανενα σαμπαννο ;
κᾱμεσυ βˇινεηηα γεδ`αμ̣ να χ̇ι ζ°ᾱτυ γαββ`ασεηηαμ̣ πυναρετῑ τι .


Μεττα Συττα
con alphabeto greco
(ASCII et Latin-1 Supplement)

solo

1
Καρα.νι=ηαμ ατθακυσαλενα ηαν τα.μ σαντα.μ παδα.μ αβ`ισαμετ°τ°α ;
Σακκο υζ°υ= τ°α συ=ζ°υ= τ°α συvατ°ο τ°'ασσα μυδυ ανατιμα=να= .

2
Σαντυσσακο τ°α συβ`αρο τ°α αππακιτ°τ°ο τ°α σαλλαχ`υκαβˇυττι
σαντινδριηο τ°α νιπακο τ°α αππαγαββ`ο κυλεσυ ανανυγιδδ`ο .

3
Να τ°α χυδδα.μ σα=μαcαρε κιν̃τ°ι ηενα βˇιν°ν°υ= παρε υπαβˇαδεηηυμ ;
συχινο βˇα χεμινο χ`οντυ σαββε σαττα= β`αβˇαντυ συχιταττα= .

4
Ηε κετ°ι πα=.ναβ`υ=τ'ατθι τασα= βˇα θα=vαρα= βˇα= αναvασεσα=;
δι=γ`α= βˇα= ηε μαχ`αντα= βˇα= μαζ°ζ°χ`ιμα= ρασσακα= α.νυκα_θυ=λα=.

5
Δι.τ.θα= βˇα= ηε βˇα= αδδιττα= ηε τ°α δυ=ρε βˇασαντι αvιδυ=ρε ;
β`υ=τα= βˇα= σαμβ`αβˇεσι= βˇα= σαββε σαττα= β`αβˇαντυ συχι-ταττα=.

6
Να παρο παρα&mu. νικυββεθα να=τιμαν°ν°εθα κατθατ°ινα.μ καν°τ°ι ;
βˇηα=ροσανα= πα.τιγ`ασαν°ν°α= να=ν°ν°αμαν°ν°ασσα δυκχαμ ιτ°τ°`εηηα .

7
Μα=τα= ηαθα= νιηα.μ πυττα.μ α=ηυσα= εκαπυτταμα νυρακχε ;
εβˇαμ πι σαββαβ`υ=τεσυ μα=νασαμ β`α=βˇαηε απαριμα=.να.μ .

8
Μετταν° τ°α σαββαλοκασμι.μ μνασαμ β`α=βˇ αηε απαριμα=.να.μ ;
υδδ`α.μ αδ`ο τ°α τιριηαν° τ°α ασαμβαδ`α.μ αβˇ ερα.μ ασαπαττα.μ

9
Τι.τ.θα.μ τ°αρα.μ νισιννο βˇα= σαηα=νο βˇα= ηα=βˇατ'ασσα βˇιγαταμιδδ`ο ;
ετα.μ σατι.μ αδ`ι.τ.θεηηα βραχ`μαμ ετα.μ βˇιχ`α=ρα.μ ιδ`αμ α=χ`υ.

10
Δι.τ.θιν° τ°α ανυπαγαμμα σι=λαβˇα= δασσανενα σαμπαννο ;
κα=μεσυ βˇινεηηα γεδ`α.μ να χ`ι ζ°α=τυ γαββ`ασεηηα.μ πυναρετι= τι .