Mensis
01 Jan January Mut Mutuki 睦月
02 Feb February Kis Kisaragi 如月
03 Mar March Yay Yayohi 弥生
04 Apr April Udu Uduki 卯月
05 May May Sat Satuki 皐月
06 Jun June Min Minatuki 水無月
07 Jul July Hum Humituki 文月
08 Aug August Had Haduki 葉月
09 Sep September Nag Nagatuki 長月
10 Oct October Kan Kannaduki 神無月
11 Nov November Sim Simotuki 霜月
12 Dec December Sih Sihasu 師走